יום רביעי, ג אייר התשעה, 22.04.15

מידע למשתלם

שנת שבתון היא שנה מקסימה. אחת לשבע שנים, יוצר השבתון זמן לנוח, למלא מאגרי כוח ורוח, ללמוד, להתחדש ולהגיע לכיתה רעננים יותר. מורים רבים מנצלים את שנת השבתון להסבה מקצועית, ללימודים אקדמאיים או ללימודי כיף ופנאי.

בדף זה ריכזנו עבורך את כל מה שרצית לדעת על יציאה לשנת שבתון. החל מהמסמכים הדרושים, התאריכים להגשתם וכלה בטיפים למורה ביוצא לשנת שבתון.

 

 מהם המסמכים שעליי למלא לקראת יציאה לשנת השתלמות?

 

 

1. בקשה ליציאה להשתלמות

יש למלא טופס בקשה ליציאה להשתלמות, ולהחזיר את המקור עד 15 ביוני. הזכאות הסופית תקבע רק לאחר החזרת כל המסמכים הנלווים לטופס לבנק הבינלאומי הראשון -  מחלקת קופ"ג / קרנות השתלמות למורים, ת"ד 35360, תל אביב, 61351.
בטופס זה יש למלא את שם קרן הפנסיה במדוייק. עיכוב  במסירת שם קרן הפנסיה, עלול לפגוע בזכויותך הפנסיוניות.
 

2. תלוש שכר אחרון

יש לצרף תלוש שכר אחרון לטופס הבקשה ליציאה להשתלמות.

 

3. אישור העסקה
מי שאינו מקבל תלוש שכר ממשרד החינוך, חייב להחתים את מעסיקו על אישור היקף המשרה בשנות החיסכון, על הטופס המתאים (אישור העסקה), ולהעבירו אל הבנק הבינלאומי הראשון - מחלקת קופ"ג / קרנות השתלמות למורים, ת"ד 35360, תל-אביב, 61351. (לחילופין, ניתן לשלוח תלושי משכורת חודש אוגוסט של כל אחת משנות החסכון).

 

4. אישור חופשה ללא תשלום (חל"ת)-יש לפנות למעסיק לפני  31 במרץ - טרם היציאה לשבתון.
אישור זה, יש לקבל מהמעסיק (משלם המשכורת) ולשלוח לבנק הבינלאומי הראשון -מחלקת קופ"ג / קרנות השתלמות למורים, ת"ד 35360, תל-אביב, 61351 בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתאריך 1 ביולי (או מייד עם קבלתו).

 

5. טופס בקשה לאישור תכנית לימודים בשנת השתלמות
עליך למלא טופס "בקשה לאישור תכנית הלימודים בשנת ההשתלמות", לרשום את נושאי הלימוד, היקף הלימודים בשעות (1 ש"ש=28 שעות), שם מוסד הלימודים וקוד המוסד.

יש להחזיר את הטופס בהקדם, ולא יאוחר מה-31 ביולי, לאחת מיועצות ההשתלמות של הקרנות בסניפי הסתדרות המורים, או למשרד הקרנות, בשדרות שאול המלך 8, תל אביב 64733.


6. טופס תמריצים
הטופס מיועד לחוסכים במסגרת התמריצים, לצורך קבלת אישור הממונה על התמריצים.
יש להחזיר את הטופס לבנק הבינלאומי הראשון - קרנות השתלמות למורים, ת"ד 35360,
תל אביב 61351, לא יאוחר מ-1 ביולי. 

 

יציאה לחצי שנת השתלמות
ניתן לפצל את שנת ההשתלמות לשני חצאי שבתון (כל שנה עומדת בפני עצמה מבחינת זכויות וחובות) ולקבל מהקרן מחצית הזכויות המקובלות, במשך שנתיים (גם לא שנים עוקבות). זכות הפיצול ניתנת למי שמשרתו הממוצעת במשך כל שנות החיסכון היא 70% לפחות.
למשתלם בחצי שנת השתלמות הממשיך את עבודתו באותו מקום עבודה (כמו לפני היציאה להשתלמות) הניכוי לקרן ימשך. הניכוי יהיה למחזור חיסכון חדש או המשך במחזור חסכון קיים, שאינו מנוצל לשנת ההשתלמות.
מי שעובד במקום עבודה אחר צריך לפנות אל הבנק הבינלאומי הראשון - קרנות השתלמות למורים, ת"ד 35360, תל אביב 61351, לדווח על פרטי המעסיק ולצרף תלוש משכורת.

 

זכויותיך נשמרות גם במהלך שנת השבתון:

1. שנת ההשתלמות נחשבת כשנת ותק
2. התשלום לקרן הפנסיה נמשך- הקרן משלמת את חלקו של העמית וגם את חלקו של המעסיק.

3. עבודה בשנת השתלמות מלאה- עד 1/3 משרה. משתלם בחצי שנת השתלמות רשאי לעבוד עד 2/3 משרה 

4. פטור מתשלום מס הכנסה
5. ניתן לקבל הלוואה להשלמת השכר מהבנק הבינלאומי הראשון לרשותך 2 מסלולי הלוואה: בסכום חודשי או בסכום חד פעמי. לקבלת פרטים נוספים הינך מוזמן/ת להיכנס לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי.

 

אישורי סיום לימודים:
עם סיום שנת ההשתלמות, יש להמציא אישורי סיום לימודים מכל מוסד הרשום בתכנית הלימודים שאושרה לך לימודי חובה ולימודי השלמה. האישור יהיה על גבי מסמך רשמי של מוסד הלימודים ויישא את הפרטים הבאים:

שם ומשפחה ,ת.ז. כתובת , למד/ה בשנת הלימודים ...בקורס/ים ...

בהיקף של ____ שעות שבועיות (____ שעות שנתיות)

ועמד/ה בכל מטלות הקורס/ים.  חותמת המוסד וחתימה ____________________ 

 

מאוניברסיטאות בארץ ניתן לשלוח גיליון ציונים רשמי וחתום, במקום האישור הנ"ל. 

 

הלימודים

עובד הוראה היוצא לשנת השתלמות, או לחצי שנת השתלמות, חייב להשתלם.

ש"ש=28 שעורים

כל תכנית השתלמות חייבת לקבל אישור מיועצת הקרנות (אזורית או ארצית) בכתב ומראש, וכן כל שינוי בתכנית הלימודים .
בנושאי גמול השתלמות יש לפנות למפקח על ההשתלמות במשרד החינוך. קרן ההשתלמות אינה עוסקת במתן גמולים.

במהלך שנת השבתון יש ללמוד לימודי חובה ולימודי השלמה.

במסגרת שעות החובה כלולים:
לימודים אקדמיים לקראת תואר בכיר, M.A;B.A; B.ED ודוקטור.
לימודי הסמכה, רשיון הוראה, ריכוז מקצוע והשלמות לקראת תואר.
כתיבת תכניות לימודים, ספרים, חוברות ופרוייקטים, שיש להם זיקה לעבודה חינוכית והם מונחים על ידי מנחה ממוסד להשכלה גבוהה או ממוסד השתלמות מוכר לצורך זה

השתלמות לקידום מקצועי, בתחומי ההוראה ו/או החינוך.

ניתן גם לנסוע להשתלם בחו"ל...כן..כן...

במסגרת שעות ההשלמה:
פעילות בתחומי אמנות, יצירה, העשרה, פעילות ספורטיבית וכו'.
לימודים יוכרו כלימודי השלמה אם מתקיימים התנאים הבאים:
1. היקפם 28 שעות לפחות.
2. שכר הלימוד משולם למוסד או לאדם פרטי שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
3. עם סיום הקורס ינתן למשתלם/ת אישור על סיום הלימודים ובו הפרטים: שם המשתלם/ת, מס' ת.ז., תאריכי פתיחה וסיום הקורס והיקף השעות שנלמדו.
שיעורי ספורט יאושרו עד 4 ש"ש, מתוכן עד 2 ש"ש לשיעורי שחיה.
אין מאשרים פעילויות במועדון ספורט / קאנטרי קלאב שאינם מקיימים רישום נוכחות.
אין מאשרים לימודי נהיגה.
סדנאות/סמינרים וימי עיון, שאינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, הכוללים לינה, יאושרו עד 2 סמינרים לכל היותר, שהיקף כל סמינר 28 שעות (= 1 ש"ש) ובסה"כ לשני הסמינרים 56 שעות (= 2 ש"ש).
בטופס הבקשה לאישור תכנית הלימודים יש לציין את שם הקורס היקפו ושם המוסד או המורה הפרטי הגובה את שכר הלימוד.

המידע לקוח מאתר 'קרנות השתלמות לעובדי הוראה'.

 

למדריך למשתלם המלא באתר- לחץ כאן.